EVA TROJANOVÁ: ROBERT HROMEC

Inspirational returns to cultural history have a great influence on Robert Hromec – especially to the cradle of European civilization, Greek art, philosophy and literature. Up until today they remain an immense paradigm for the development of human thinking. As the artist says, “Everything derives from the figure, and we can manage to influence it.” This is the classical measure of man which outlines the basic coordinates of Hromec’s musings over the relationship between man and the world. In the figure are connected all the real and spiritual layerings which set the direction for his artistic thinking.

In his frequently large-dimensioned paintings an ongoing dialogue occurs between the line and the richly-structured colour field. The result is a decoratively balanced unit in which the artist emphasizes sketching detail. This type of graphism exposes the author’s technological process in the execution of his pictures. He readily admits his love for experimentation and takes advantage of randomness while using the structures of various materials and different techniques. One of these he dubbed “print painting” in which he essentially uses the principle of graphic printing – a process similar to that encountered in Pop art serigraphic paintings. Within the motif of the figure not only does he borrow from the resources of Greek mythology but also projects it into contemporary human relationships. His artistic language often chooses symbolism in his depiction of the expressive details of the body, amplifying or multiplying its outlines (hand, foot, ear, profile). These linearly worked parts stand in direct contrast to the flat coloured silhouette. In his colour scale dominate warm orange, ochre and earth tones, sometimes texturally scored with a thin stick. Robert Hromec’s paintings act like visual feelings and memories encrypted into a tangle of lines and colours.

Eva Trojanová
Bratislava, 2008

Na Roberta Hromca pôsobia inšpiratívne návraty do kultúrnej histórie. Najmä kolíska európskej civilizácie – grécke umenie filozofia a literatúra sú podnes veľkou paradigmou pre rozvoj ľudského myslenia. Podľa umelca „Všetko sa odvíja od figúry a my to dokážeme ovplyvňovať“. Je to tá antická miera človeka, ktorá dáva základné súradnice jeho uvažovaniu o vzťahu človeka a sveta. Vo figúre sa uzlia všetky reálne i duchovné vrstovnice, ktoré udávajú smer jeho výtvarnému mysleniu.

V jeho, často veľkorozmerných obrazoch prebieha neustály dialóg medzi línou a bohato štruktúrovanou farebnou plochou. Výsledkom je dekoratívne vyvážený celok, v ktorom umelec zvýrazní kresbový detail. Tento druh grafizmu ozrejmuje autorov technologický proces pri realizácii obrazu. Priznáva, že rád experimentuje, využíva náhodu,  pričom používa štruktúry rôznych materiálov, ako aj rôzne techniky. Jednu z nich nazval „print painting“ –  tlačený obraz, pri ktorej v podstate využíva princíp grafickej tlače. Obdobný proces, s akým sme sa stretli pri pop artových serigrafických obrazoch. Cez motív figúry čerpá nielen zo zdrojov gréckej mytológie, ale preniká aj do aktuálnych ľudských vzťahov. Jeho výtvarná reč často volí symboliku v používaní výrazných detailov tela, zväčšenín, alebo znásobením obrysových línií (ruka, noha, ucho, profil). Lineárne spracované časti konfrontuje s plošnou farebnou siluetou. Vo farebnej skladbe prevažujú teplé oranžové, okrové a zemité tóny, do ktorých kresbu niekedy plasticky vyrýva. Obrazy Roberta Hromca pôsobia ako vizuálne pocity a spomienky zašifrované do spleti línií a farieb.

adminEVA TROJANOVÁ: ROBERT HROMEC, Danubiana, 2008