DOROTHEA JEGER: PANOPTICUM OF SENSES

The central topic of The Panopticum of Senses paintings by Robert Hromec is the interrelation between mankind’s consciousness and his senses. It actually goes even one step further, by trying to enter into the marginal field of the interchangeability of our senses or the metamorphosis of the idiosyncrasies of each single sense into the area and capacity of the other. It could be illustrated with the title: a blind man’s world (H.G.Wells’s The country of the blind), as it is reported that often a blind person compensates the loss of eyesight with an almost visual, three dimensional sense of hearing.

Another pictorial idea originates in the figures of the Seraphim of Jewish mysticism and of the Kabala, later also represented in Christian tradition. These six-winged top-ranking angels are often represented with a myriad of eyes on the wings, the multiplied power of celestial seeing or similar powers. (They are often represented in iconography with the faces of a lion, ox, eagle, or man peering out from the center of an array of four wings (Ezekiel 1:5-11, 10:12,21 Revelation 4:8); Seraphim have six wings; the most frequently encountered description applied to Cherubim in Christianity is many-eyed, and in depictions the wings are often shown covered with a multitude of eyes). Thus they are depicted as all-mighty beings with the unlimited power of seeing.The same idea could be applied to the iris of an eye, which consists of an almost infinite number of microscopic eyes, the eye within the eye. Or the iris and the pupil being formed by two ears, thus alluding to the hearing sight or an eye in the place of the auditory canal of an ear to depict the Seeing Eye. (Allusion to the proverb, “some people can hear the grass grow”) etc.

Below I have just written down a series of key words which came to my mind when I first thought about this topic of the metamorphosis of senses and their semiotic reception.

- Confusion of senses
- Interchangeable functions of senses: seeing ears, hearing nose, grasping tongue, smelling ears, hearing mouth etc.
- Keep your senses together
- Peace of mind and control of senses
- Turmoil of senses
- The sense of senses
- Sense(e)ation(s)
- Neither wit nor sense(s)
- To be in one’s senses  (keep you five senses together)
- blindly lead by the sixth sense
- Senseless existence
- Does it make sense (to be senseless)
- Losing one’s senses
- To be out of one’s senses
- Sensations from all the senses
- To have keen sense of (to hear well)
- Trick of the senses
- Not in one’s right senses
- A universe being deprived of senses, but governed by universal sense (reason)
- The power of the third eye and the absence of a third ear
- Speaking fists
- To be unable to hear oneself speak
- The blind man’s eyes are his ears
- Touching lips
- The perfect through endless eyes
- Myriads of ears listening to the infinite sight of visionary eyes

Subsequently there could be a thematical series about :

- Origin and essence of speech by illustrating proverbs and expressions, such as grasping words etc.
- (Politically correct) hearing and (radically anarchic) listening or a similar correlation
- Right and wrong point of view
- Seeing without being seen
- Stealth observation under the almighty eye
- Blurred vision and seeing with closed eyes

This list could be continued but this is just a first brain storming grid of thoughts, which will lead to a series of written statements and associative poems from my side.

Dorothea Jeger
Zurich, 2008

Ústrednou témou obrazov „Panoptikum zmyslov“ Roberta Hromca je vzájomná súvislosť medzi zmyslami a ľudským vedomím. Obrazy sú však ešte o krok ďalej, pokúšajúc sa vstúpiť do marginálneho poľa zameniteľnosti našich zmyslov alebo metamorfózy idiosynkrázie každého jednotlivého zmyslu do miesta a schopnosti iného zmyslu. Mohlo by to byť ilustrované titulom: svet slepca (H. G. Wellsova „Krajina slepcov“), keďže je známe, že slepcom sa častokrát strata zraku vynahradí takmer vizuálnym, trojrozmerným sluchom.

Ďalšie obrazové prirovnanie, ktoré ma napadlo, pramení z postáv Serafínov židovského mysticizmu a Kabaly, neskôr znázorňovaných aj v kresťanskej tradícii. Títo šiesti okrídlení anjeli najvyššieho chóru sú často zobrazovaní s nespočetnými očami na krídlach, so znásobenou silou nadpozemského videnia, prípadne v podobnom duchu. (Často krát sú v ikonografii zobrazovaní ako tváre leva, vola, orla, či človeka nazerajúceho zo stredu štvorkrídlia (Ezechiel 1:5-11, 10:12,21 Zjavenie 4:8); serafín má šesť krídel; kľúčový popis, s ktorým sa v súvislosti s cherubínmi v Kresťanstve najčastejšie stretávame je „mnohozraký“ a v zobrazeniach sú krídla často pokryté množstvom očí). Čiže sú spodobňovaní ako všemocné bytosti s neobmedzenou silou videnia.

Podobné prirovnanie môže byť aplikované aj na očnú dúhovku, ktorá sa skladá z takmer nekonečného množstva mikroskopických očí, oko v oku.

Prirovnanie dúhovky a zreničky sformovaných dvomi ušami, asociujúc „počujúci zrak“, alebo oko v mieste sluchového kanálu asociujúce vidiace oko. (Príslovie „niektorí ľudia dokážu počuť trávu rásť“)

Keď som začala rozmýšľať o téme metamorfóz zmyslov a ich semiotické vnímanie, napadli mi niektoré kľúčové slová.
zmätok zmyslov
zameniteľné funkcie zmyslov: vidiace uši, počujúci nos, hmatajúci jazyk, čuchajúce uši, počujúce ústa, atď.
zachovať si rozum pokope
pokoj mysle a ovládanie zmyslov
-    nepokoj zmyslov
zmysel zmyslov
sens(e)ation(s)
ani rozum, ani zmysel
mať rozum (uchovať si všetkých päť zmyslov pokope)
byť slepo vedený šiestym zmyslom
existencia bez zmyslu
dáva to zmysel (byť nezmyselný)
strácať rozum
stratiť rozum
-    vzrušenie všetkými zmyslami
mať prenikavé zmysly (dobre počuť)
zmyslový klam
nechápať správne
-    vesmír je ochudobnený o zmysle, ale je riadený rozumom

Sila tretieho oka a absencia tretieho ucha
hovoriace päste
neschopnosť počúvať vlastné slová
oči slepca sú jeho ušami
-    dokonalosť prostredníctvom nekonečných očí
-    myriada uší načúvajúcich nekonečnému zraku vizionárskych očí

Nadväzovať môže tematická séria obrazov znázorňujúc:

počiatok esencie reči prostredníctvom ilustrovania prísloví a výrazov, ako napríklad uchopenie slov, atď.
(politicky korektné) počutie a (radikálne anarchistické) počúvanie, alebo podobná korelácia
správny a nesprávny uhol pohľadu
vidieť a nebyť videný
skryté pozorovanie pod všemohúcim okom
neostrý zrak a videnie so zavretými očami

Tento zoznam by mohol byť znásobený, ale toto je len sieť myšlienok ako ma spontánne napadli, ktorý z mojej strany povedie k sérii písomných vyhlásení a asociatívnych básní.

adminDOROTHEA JEGER: PANOPTICUM OF SENSES, Zurich, 2008